[InternetShortcut] URL=http://nanzhiyi.dlztb.com/ IconIndex=1